گروه مهندسی فرزام
در سال 1390 با توجه به گسترش زمينه هاي فعاليت شرکت برق افزار فرزام (بافر) و نياز به وجود يک شرکت تخصصي در زمينه مشاوره برق، مکانيک و فرآيند، شرکت صنعت افزار فرزام (صافر) تاسيس گرديد در ابتدا سال 1392 با توجه به گسترش بخش بازرگانی و نیاز به وجود يک شرکت تخصصي در این زمينه، شرکت تجهیز افزار فرزام (تافر) تاسيس گرديد. با گسترش فعاليت هاي اجرايي و آموزشي شرکت برق افزار فرزام (بافر) توانسته مجوزهاي ذيل را کسب کند :1393، با توجه به سابقه کاری و نفرات کلید از معاونت نظارت و راهبردی اخذ گردد
:دسترسی سریع به بخش های مختلف سایت
صافر بافر تافر